Slovník pojmů

A C D E J K N P R S T Ú V

Akumulační zásobník

Akumulační zásobník je výborně izolovaná nádrž na otopnou vodu, která pomáhá zvyšovat efektivitu, ale i životnost zdroje tepla a vlastní topné soustavy. V akumulačním zásobníku, respektive v akumulační nádrži se ukládá teplá voda…

Centrální vytápění

Centrální vytápění je pohodlný a praktický způsob vytápění domu nebo bytu a ohřevu vody, kdy teplo putuje potrubním systémem do vytápěného objektu z teplárny. Teplo je z tepláren do objektu dodáváno ve formě horké páry, následně vstupuje do…

Cirkulační čerpadlo

Cirkulační čerpadlo je doplňkové vybavení k okruhu teplé vody. Úkolem cirkulačního tepelného čerpadla je dodat vám teplou vodu, co nejrychleji aniž byste museli odpouštět nedostatečně teplou vodu. Cirkulační čerpadla vám dodávají nejen vyšší…

Double Spin

DOUBLE SPIN je inovativní systém vedení spalin vyvinutý společností Romotop. Tento systém zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky a klade důraz i na estetiku samotného hoření.  Co znamená systém double spin pro uživatele? Hoření je…

Dvouplášťová kamna

Dvouplášťová kamna jsou tepelný zdroj, jejichž konstrukce, jak již název napovídá, je tvořena dvěma plášti. Tento typ kamen předává do prostoru teplo sálavé, ale i teplo konvekční. Toho je dosaženo díky tomu, že je mezi jednotlivými plášti pomyslný…

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace je řízení výkonu tepelného zdroje dle aktuálního vnější teploty vzduchu. Ekvitermní regulace tedy pracuje s premisou, že když ve vnějším prostředí poklesne teplota vzduchu, je potřeba zvýšit teplotu média v otopném…

Jednoplášťová kamna

Jednoplášťová kamna jsou tepelný zdroj, který ohřívá prostor pomocí tepla sálavého. To znamená, že se teplo šíří rovnoměrně všemi směry a zároveň platí, že se nejprve ohřívají předměty a až od nich pak vzduch. Jednoplášťová kamna mají, jak…

Kondenzační kotel

Kondenzační kotel je vysoce efektivní typ kotle, který využívá kromě tepla získaného ze spalování plynu nebo oleje na vytápění i energii ze spalin. Ta by se jinak samovolně uvolnila do okolního prostředí, respektive by unikla komínem, jak tomu je u…

Konvekční kamna

Konvekční kamna jsou tepelný zdroj, který předává vytápěnému interiéru teplo konvekčním i sálavým způsobem. Při užívání konvekčních kamen je při vytápění primárně zastoupeno teplo konvekční a následně až sálavé. Tato kamna mají dvouplášťovou…

Nízký tarif

Nízký tarif (NT) je označení pro sníženou cenu elektrické energie v předem vymezeném časovém okně od dodavatele. Dříve se NT označoval jako noční proud. S NT se můžete setkat u odběratelů, kteří mají dvoutarifní distribuční sazbu, jež se…

Pelety

Pelety jsou lisovaný granulát z různých materiálů rostlinného původu tzv. biomasy. Nejčastěji mají válcový tvar a používají se k vytápění jako náhrada fosilních paliv. Vedle nejběžnějších dřevěných pelet existují také alternativní pelety,…

Pocitová teplota

Pocitová teplota udává, jak působí vnější prostředí na oblečeného člověka. Jednodušeji řečeno pocitová teplota je souhrnem několika proměnných, které definují, jak danou teplotu člověk vnímá. Tyto proměnné zahrnují především rychlost větru, relativní…

Příkon

Příkon je fyzikální veličina, která vyjadřuje, jak velké množství energie je potřeba do zařízení přivést, aby podalo požadovaný výkon. Vztah mezi příkonem a výkonem pak vyjadřuje jednotka účinnosti. Příkon tedy vyjadřuje spotřebu elektřiny zařízení…

Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka je zařízení, které se používá k rekuperaci tzn. získávání tepla zpět z odpadního vzduchu. Takto získaná energie je zpravidla využita pro ohřev čerstvého vzduchu přiváděného do domu. Tento proces se obvykle využívá v systémech…

Rosný bod

Rosný bod udává teplotu, kdy dochází k maximálnímu nasycení vzduchu vodními parami, jež už vzduch nedokáže absorbovat. V tuto chvíli dosahuje relativní vlhkost vzduchu 100 % a kondenzuje se do podoby kapek. O rosném bodu se pak často mluví…

Sálavá kamna

Sálavá kamna jsou tepelný zdroj, který přenáší teplo do vytápěného prostoru ve formě tepla sálavého. Tedy tak, že se kamna zahřejí po povrchu a následně se postupně ohřívají předměty v interiéru a teprve od nich se pak ohřívá i vlastní vzduch.…

Sálavé teplo

Sálavé teplo je elektromagnetické vlnění, které se šíří rovnoměrně všemi směry. Zjednodušeně je možné říci, že sálavé teplo je určitý způsob přenosu tepelné energie do vytápěných prostor. U sálavého tepla platí, že není primárně ohříván vzduch…

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla je fyzikální veličina, která se značí U a vyjadřuje, jakou tepelně izolační schopnost má určitá konstrukce nebo stavební materiál. Jednotkou součinitele prostupu tepla je W/m2K, která udává, kolik tepelné energie ve wattech…

Spaliny

Spaliny jsou zplodiny vznikající v průběhu hoření či spalovacího procesu. Spaliny vznikající pří hoření mohou mít pevné nebo plynné skupenství. Jejich složení závisí na druhu paliva a podmínkách spalování. K pevným spalinám patří škvára,…

Stacionární kotel

Stacionární kotel je druh kotle, který je umístěn na podlaze. Stacionární kotle nachází své uplatnění zejména při rekonstrukcích, a to v případech, kdy mají být instalovány do místností se sníženými stropy, jako jsou sklepy a suterény. Typickým…

Tepelná akumulace

Tepelná akumulace je jev, kdy je teplo ukládáno v určitém tělese, které teplo samo o sobě nespotřebovává. V případě potřeby, kdy teplota v prostoru poklesne, jej však odevzdává zpět. Jednoduše řešeno tepelná akumulace nám pomáhá teplo…

Tepelná pohoda

Tepelná pohoda, tepelný komfort nebo i tepelné pohodlí je hodnota tepla naměřená uprostřed místnosti metr nad zemí, při které není člověku ani příliš teplo ani chladno. Tepelná pohoda tak udává, kdy se člověk cítí v daném prostoru…

Teplovodní výměník

Teplovodní výměník je zařízení, které naleznete třeba u krbu, krbových kamen nebo kotle a slouží k přenosu tepla z jednoho média na druhé. Teplovodní výměník přenáší teplo vzniklé při spalování na vodu v otopné soustavě, respektive…

Termostat

Termostat je technické zařízení, které v určitém prostoru monitoruje teplotu a udržuje ji v požadovaném rozmezí. Jinak řečeno termostat je zařízení, které sleduje teplotu v daném prostoru a na jejím základě ovládá jednotlivé prvky…

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění neboli ústřední topení, je soustava vytápění, která rozvádí po celé budově nebo její části teplo z jednoho tepelného zdroje. Zdrojem tepla zde může být dálkové vytápění od poskytovatele nebo lokální vytápění například…

Nahoru