Spaliny

Spaliny jsou zplodiny vznikající v průběhu hoření či spalovacího procesu. Spaliny vznikající pří hoření mohou mít pevné nebo plynné skupenství. Jejich složení závisí na druhu paliva a podmínkách spalování. K pevným spalinám patří škvára, struska, popílek a saze. Plynné spaliny mohou být například: oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, argon, krypton, xenon a vodní pára.

Související kategorie:

Detektory CO (oxidu uhelnatého)