Zelená úsporám 2021

Nová zelená úsporámPři vyřizování dotací z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM vám rádi nabídneme pomoc.

Máte zájem získat DOTACI až 100 000 Kč na výměnu zdroje tepla? Neváhejte a pro bližší informace nás kontaktujte na tel: + 420 777 288 883.

 • Máme zkušenosti s předchozím programem Zelená úsporám, kde jsme realizovali mnoho úspěšných žádostí a touto cestou se vydáváme i nadále.
 • Zajišťujeme zakázky po celé České republice a to včetně zpracování žádosti a potřebné dokumentace.
 • Neváhejte a přijďte se k nám přesvědčit, že vytápění ekologickými zdroji tepla je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také finančně výhodné.
 • Prohlédněte si dotované kotle v naší nabídce.

Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Celkem bude letos na financování programu rozděleno 1,1 mld. korun z čehož je 600 000 000 Kč určeno pro majitele rodinných domů na celém území ČR, a 500 000 000 Kč pro majitele bytových domů v Praze.

Výzva je opět zaměřena na tři typy opatření:
 

1. snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast podpory A)

2. výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (oblast podpory B)

3. efektivní využití zdrojů energie (oblast podpory C) - Podoblast C1, C2 - výměna zdrojů tepla:

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel), nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • dotace na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • dotace na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • dotace na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podmínky pro poskytnutí dotace pro oblast podpory C: 

 • Žádat o podporu mohou vlastníci/spoluvlastníci, stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby)
 • Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky na základě časového omezení výzvy
 • U zdrojů na biomasu jsou podporovány pouze zdroje určené výhradně ke spalování biomasy s nízkými hodnotami emisí lokálních polutantů do ovzduší.
 • Podporována je instalace kotlů na tuhá paliva splňujících požadavky na ekodesign dle bodu 1 a 2 přílohy č. II nařízení
 • V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesig dle bodu 1, 2 a 3 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
 • V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TV, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b),2b), 3 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
 • Podporovány jsou pouze kondenzační plynové kotle na zemní plyn nebo propan, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1a), 2b), 4 a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Nejdůležitější změny oblasti podpory C oproti roku 2014:

 • nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo
 • nodpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy
 • nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2
 • výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů
 • seznam výrobků a technologií je nepovinný - nutné prokázat soulad vlastností výrobku s podmínkami Programu
 • opatření nemusí provádět dodavatelé zapsaní v SOD
 • rychlejší administrace pravidlo 3x3x3 týdny (schválení, kontrola, vyplacení)
 • realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10%

Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory Typ zdroje

Výše podpory

C1 (spolu se zateplením)

Výše podpory

C2 (bez zateplení)

C.1.1/C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2/C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3/C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000    
C.1.4/C.2.4

 

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem a samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000    
C.1.5/C.2.5 Tepelné čerpadlo voda–voda 100 000 80 000
C.1.6/C.2.6 Tepelné čerpadlo země–voda 100 000 80 000
C.1.7/C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 60 000
C.1.8/C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000