Emisní třídy kotlů a konec kotlů 1. a 2. emisní třídy v září 2022

Ačkoli se o omezení emisních tříd u kotlů na tuhá paliva mluví již velmi dlouho, řada majitelů nechává jejich výměnu na poslední chvíli. Výměnu kotlů za ekologičtější modely, které by splňovaly alespoň 3. emisní třídu v současné době komplikuje i skutečnost, že se ceny energií turbulentně mění. Abyste si správně vybrali, je důležité, abyste se seznámili nejen s emisními třídami, ale i dalšími důležitými pojmy z této oblasti jako je třeba ekodesign. Zároveň se dozvíte, jak a kde si můžete zkontrolovat emisní třídu vašeho kotle a zda jej opravdu musíte měnit.

Aktuální informace k tomuto tématu pro rok 2023 najdete zde.

emisni-tridy-kotlu

Co jsou to emise, emisní třídy a jak se měří?

Hned na úvod je vhodné si říct, že v české legislativě není přesná definice tohoto pojmu pevně zakotvena a je tak nutné vycházet z definic obecných. Emise, o kterých pojednává tento článek jsou z odborného pohledu emisemi primárními. Jedná se škodlivé látky, jež jsou do ovzduší uvolňovány přímo ze zdroje bez vzájemné alterace s vnějšími vlivy jako je UV záření apod. V případě znečišťování ovzduší se nejčastěji jedná o oxidy dusíku a síry.

Emisní třídy, které stanovují ekologičnost kotle se zaměřují především na efektivitu jeho spalování. Emisní třída je hodnocení kotlů podle platné normy ČSN EN 3035:2012. Tato norma na základě měření množství emisí při jmenovitém výkonu 100 % a 30 % určuje zařazení kotle do příslušné třídy. Za mimořádně neekologické jsou pak považovány kotle, které se řadí do 1. a 2. emisní třídy.

Konkrétní hodnoty pro zařazení kotlů do určité emisní třídy

Na níže přiložené tabulce s emisními hodnotami si můžete všimnout, že hodnoty jsou rozděleny pro ruční přikládání a automatizované kotle, ale i rozdílného jmenovitého výkonu kotle. 

emisni-tridy-kotlu-tabulka-1

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že řazení emisních tříd je obdobné jako u automobilů, Tedy je postaveno opačně než známkování ve škole, platí zde tedy, že jednička je nejhorší a čím vyšší je číslo, tím ekologičtější kotel je.

Jak zjistíte emisní třídu svého kotle?

V případě, že je váš kotel na tuhá paliva starší než z roku 2000 nemá přiřazenou žádnou emisní třídu, protože v té době tento pojem ještě neexistovala a je legislativně považován za nezpůsobilý k provozu od letošního září.

U kotlů na tuhá paliva, které jsou vyrobeny po roce 2000, tento údaj najdete na výrobním štítku kotle, v technické dokumentaci ke kotli nebo si tento údaj můžete vyžádat u výrobce. Štítek bývá obvykle umístěn na zadní straně kotle.

Co znamená označení ekodesign?

Dalším velmi důležitým pojmem z oblasti emisních tříd u kotlů na tuhá paliva je označení ekodesign. Jedná se o nařízení evropské komise, kdy je místo emisních tříd kotlů hodnocena takzvaná sezónní účinnost a emise, přičemž nařízení více zohledňuje celoroční provoz kotlů. Od 1. 1. 2020 pak toto nařízení zakazuje prodej kotlů, které hodnoty dané tímto nařízením nedodržují.

Musíte nevyhovující kotel vždy vyměnit?

Ačkoli je nutné od září 2022 přestat používat kotle 1. a 2. emisní třídy není nutné je všechny odstavit z provozu. Pro některé modely kotlů 2. emisní třídy jsou dostupné přestavby, díky kterým kotle dosáhnou na ekologičtější 3. emisní třídu. Tato přestavba je samozřejmě podstatně výhodnější než nákup nového kotle, ale požadavky se neustále zpřísňují a brzy budete možná muset kotel stejně vyměnit.

kotle-a-emisni-tridy

Jak se doposud v oblasti kotlů na tuhá paliva zpřísňovalo?

Jak již bylo výše uvedeno, označení emisních tříd se v praxi začalo používat až od roku 2000, kdy se začaly kotle testovat výše uvedeným způsobem. Od roku 2000 tak mohly být na trhu prodávány kotle všech emisních tříd, ale musely nést její označení.

Od 1. 1. 2014 bylo zakázáno umisťovat na trh nové kotle, které by nedosahovaly alespoň 3. emisní třídy. Byl však povolen doprodej kotlů starších, které se již nacházely u výrobců na skladech.

S platností od 1. 1. 2018 pak došlo k zákazu umisťovat na trh nové kotle, který nedosahovaly minimálně 4. emisní třídy. Doprodej starších kotlů, které již byly na skladech však byl umožněn.

V souladu s nařízením evropské komise bylo umožněno od 1. 1. 2020 uvádět na trh pouze kotle splňující požadavky na ekodesign.

S účinností od 1. 9. 2022 bude zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy a všechny kotle vyrobené před rokem 2000.

Jaké jsou vhodné alternativy při výměně kotle na tuhá paliva?

Kromě výměny kotle na tuhá paliva, můžete zvážit i pořízení alternativních zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle, ale i vytápění čistě elektrickou energií pomocí elektrokotle či akumulačního vytápění. Nejvýhodnější pak při současném růstu cen energií jsou právě výše zmíněná tepelná čerpadla.