Jak je to s povinností kontrol systému vytápění dle vyhlášky č. 38/2022

Mnoho vlastníků budov a zástupců SVJ si stále není jistých, jestli se jich týká nařízení o revizích systému vytápění. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR tedy koncem loňského roku vydalo k problematice tiskovou zprávu, kde kontroly podrobně popisuje. Jak se dělají a pro koho platí?

kontrola-systemu-vytapeni

Odkdy se povinná kontrola systému vytápění provádí?

Kontrola rozvodů tepla a kotlů byla v některých budovách zavedena už v roce 2012, a to novelou zákona č. 406/2000 Sb. Tehdy se ale týkala jen kotlů na tuhá paliva s výkonem 20 W a neplatila pro bytové ani rodinné domy. Situace se ale změnila v roce 2020, kdy začala platit novela zákona o hospodaření energií. V prvním čtvrtletí roku 2023 pak vešla v platnost vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání. Na základě toho se tedy rozšířila povinnost kontrol na systémy vytápění a větrání s výkonem nad 70 kW.

Vyhláška nabyla účinnosti rok po vydání a první revize měly podle § 6a zákona proběhnout už do 1. 3. 2023. Za jejich neprovedení tedy může hrozit pokuta až do výše 200 000 Kč, přičemž odpovědnost nese vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo pověřený správce.

Záleží na výkonu tepelných zařízení i typu vytápění

Nově se povinnost vztahuje na veškeré budovy, kde je součet výkonů všech instalovaných zdrojů nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií vyšší než 70 kW. V obytných domech jde ale pouze o zdroje, které dodávají teplo alespoň dvěma jednotkám. Nezáleží přitom, jestli se v dané budově používají tuhá paliva, plynové nebo elektrické vytápění, případně tepelné čerpadlo. A výjimkou nejsou ani rodinné a bytové domy s centrálním vytápěním.

Jak kontrola probíhá a kdo je za ni zodpovědný?

Frekvenci i podobu kontrol upřesňuje zmiňovaná prováděcí vyhláška č. 38/2022 Sb., kde najdete také informace o odpovědné osobě. Tou je energetický specialista pověřený MPO ČR, které na svém webu uvádí kompletní seznam těchto autorizovaných pracovníků. Najdete ho pod názvem “Seznam autorizovaných energetických specialistů” s typem oprávnění “kontrola typu vytápění”.

U nových systémů vytápění by revize měla proběhnout do tří let od uvedení do provozu a u těch stávajících se interval prodlužuje na pět let. A pokud jde o konkrétní průběh revizí, nejprve se energetický specialista setkává s majitelem domu, zástupcem SVJ nebo správcem, který mu předá veškeré podklady pro přípravu plánu kontroly. Pak teprve probíhá samotná revize přístupných částí otopné soustavy.

Výjimky, které potvrzují pravidlo

Existují výjimky, kterých se kontroly netýkají. Konkrétně jde o případy, kdy je provozovaný systém vytápění: 

  • řízen automatizačním a řídícím systémem budovy podle § 9 vyhlášky (například v bytových domech je to systém s funkcí průběžného elektronického monitorování)
  • provozován na základě smlouvy o energetických službách podle § 10e zákona, kdy příjemce s poskytovatelem energetických služeb uzavřou smlouvu týkající se opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání závazku
  • v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j) zákona (patří sem například armádní objekty, budovy zpravodajských služeb a budovy sloužících k ochraně utajovaných informací)